Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Výklad pojmov
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti AllOutGym, s. r. o., Šúrska 8, 900 01, Modra, IČO: 52 715 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 141606/B, v mene ktorej koná Matúš Juran, konateľ (ďalej len „Poskytovateľ“) a zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi Poskytovateľom, ako poskytovateľom služieb a zákazníkom ako prijímateľom sužieb, prostredníctvom internetu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb, definovanej v ďalších ustanoveniach (ďalej len „Podmienky“).

2. V týchto Podmienkach sa ďalej používajú pojmy:
„Adresa pre elektronickú komunikáciu“ s Poskytovateľom je info@alloutgym.fit (ďalej len „E-mailová adresa“).

„Webová stránka Poskytovateľa“ - je webová stránka www.alloutgym.fit (ďalej len „Stránka“).
„Služby“ – sú služby poskytované Poskytovateľom, v rámci predmetov obchodnej činnosti Poskytovateľa, najmä organizovanie a uskutočňovanie pohybových aktivít (ďalej aj ako „Tréning“) a nutričné poradenstvo (spolu ďalej aj ako „Služby“). Tieto Podmienky charakterizujú v ďalších ustanoveniach jednotlivé druhy, resp. formy poskytovania Služieb, napr. vo forme Jednorazový Tréning alebo Permanentka, ktorá zahŕňa viac Jednorazových Tréningov za zvýhodnenú cenu na neobmedzené časové obdobie (ďalej len „Permanentka“). Jednotlivé druhy Jednorazových Tréningov a Permanentiek sa uvádzajú na Stránke, rovnako ako charakteristika pohybovej aktivity.
„Miesto poskytovania Služieb“ – športovo-relaxačná lokalita vrátane rôznych športovísk a ďaľších zariadení prístupných tretím osobám, na ktorých Poskytovateľ poskytuje Služby podľa Zmluvy (ďalej len „Miesto“). Služby sú poskytované na Miestach uvedených na Stránke.
„Zákazník“ – môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe Zmluvy o poskytovaní služieb, charakterizovanej nižšie v týchto Podmienkach, prijíma poskytované Služby zo strany Poskytovateľa (ďalej len „Zákazník“). V prípade osôb mladších ako 18 rokov je potrebný písomný podpis zákonného zástupcu.
„Bezpečnostné a iné predpisy“ – sú právne predpisy, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v Slovenskej republike, v dobe poskytovania Služieb Zákazníkovi, ktorými je Zákazník a Poskytovateľ povinný sa riadiť, a ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri poskytovaní Služieb a využivaní Miesta.
„Zmluva o poskytovaní služieb“ – je Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá medzi Poskytovateľom, ako poskytovateľom Služieb a Zákazníkom, ako prijímateľom Služieb, v rámci ktorej Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi Služby vo forme Permanentky alebo jednorazovo, tzv. Jednorazový Tréning (ďalej len „Zmluva“).
„Zmluvné strany“ - Poskytovateľ a Zákazník (ďalej len „Zmuvné strany“).
„Účet“ – je osobný účet Zákazníka na Stránke, ktorý je dobrovoľne zriadený Zákazníkom na základe jeho registrácie na Stránke, za účelom uzavretia Zmluvy a prijímania Služieb (ďalej len „Účet“).
„Hodina“ sa pre účely Zmluvy rozumie časový úsek 60 minút alebo iný časový úsek podľa typu Jednorazového Tréningu, uvedeného a Stránke.

II. Registrácia Zákazníka a vznik Zmluvy
1. Podmienkou pre poskytovanie Služieb Zákazníkovi je registrácia Zákazníka na Stránke Poskytovateľa a vytvorenie Účtu. Registrácia Zákazníka je bezplatná.

2. Prístup k Účtu je zabezpečený prihlasovacím e-mailom Zákazníka a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho Účtu a berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Zákazníka. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

3. Dňom registrácie Zákazníka na Stránke Poskytovateľa a súhlasom Zákazníka s týmito Podmienkami, vzniká Zmluva. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

III. Formy poskytovaných služieb
Poskytovateľ poskytuje a Zákazník prijíma, resp. je oprávnený prijímať Služby v nasledovnej forme:
1. Poskytovanie Služieb vo forme Jednorazový Tréning Poskytovateľ uskutočňuje vo forme pravidelných jednorazových športových akcií, resp. podujatí, ktorých Miesto, program, počet Hodín a cenu Poskytovateľ zverejňuje na Stránke.

2. Poskytovanie Služieb vo forme Permanentky oprávňuje Zákazníka prijímať Služby vo forme Jednorazový Tréning za zvýhodnenú cenu, ktorých jednotlivé druhy Poskytovateľ uvádza na Stránke, a to na ktoromkoľvek Mieste. Zákazník sa po zakúpení Permanentky postupne prihlasuje na jednotlivé Jednorazové Tréningy cez svoj Účet na Stránke.

IV. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Zákazníka a skončenie Zmluvy
1. Cenu Jednorazového Tréningu je Zákazník povinný zaplatiť pred alebo po Jednorazovom Tréningu, na ktorý sa Zákazník prihlásil cez svoj Účet na Stránke, a ktorý Zákazník absolvuje alebo absolvoval, a to podľa pokynu zodpovednej osoby poverenej Poskytovateľom, ktorá Jednorazový Tréning vedie (trénera).

2. Zákazník je povinný včas uhradiť cenu Permanentky, a to na základe potvrdzujúceho e-mailu, zaslaného zo strany Poskytovateľa, o zakúpení Permanentky, na číslo účtu Poskytovateľa, vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s., č. ú. SK14 0900 0000 0051 6554 4340 (ďalej len „Bankový účet“), a to najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia potvrdzujúceho e-mailu. Cena za Permanentku sa považuje za zaplatenú v deň jej pripísania na účet Prevádzkovateľa. V prípade, ak Zákazník cenu Permanentky nezaplatí ani na základe výzvy Poskytovateľa, nie je oprávnený čerpať Permanentku a Poskytovateľ je oprávnený do pripísania sumy na Bankový účet, požadovať od Zákazníka úhradu jednotlivých Jednorazových Tréningov, absolvovaných zo strany Zákazníka.

3. Pri registrácii na Stránke je Zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Účte je Zákazník pri akejkoľvej ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Zákazníkom v Účte sú Poskytovateľom považované za správne. V prípade zmeny údajov Zákazníka uvedených na Účte, je Zákazník povinný tieto zmeny bez meškania oznámiť Poskytovateľovi. V opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté Zákazníkovi, z dôvodu neoznámenia zmeny údajov.

4. Zákazník je kedykoľvek počas trvania Zmluvy oprávnený Zmluvu vypovedať, a to vo forme Žiadosti o zrušenie Účtu, adresovanú Poskytovateľovi, aj elektronickými prostriedkami na E-mailovú adresu Poskytovateľa. Vypovedanie Zmluvy je účinné doručením Žiadosti o zrušenie Účtu Poskytovateľovi. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný do 2 pracovných dní uskutočniť výmaz údajov Zákazníka na Stránke a zrušiť Účet Zákazníka. Zákazník je oprávnený sa kedykoľvek opäť zaregistrovať na Stránke a založiť si nový Účet. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť Účet Zákazníka, ak Zákazník hrubo porušuje tieto Podmienky, najmä ak Zákazník umožní využívanie Účtu tretej osobe opakovane alebo ak Zákazník Účet dlhodobo nevyužíva.

5. Zákazník berie na vedomie, že Účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Poskytovateľa, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V. Vyhlásenia Zákazníka a súhlas Zákazníka so spracovaním osobných údajov
1. Zákazník súhlasom s týmito Podmienkami vyhlasuje, že si nie je vedomý zdravotných ťažkostí, ktoré by mu čo i len čiastočne bránili vykonávať fyzickú aktivitu spojenú s poskytovaním Služieb zo strany Poskytovateľa a Poskytovateľa pravdivo oboznámil so svojim zdravotným stavom pred začatím poskytovania Služieb. V prípade zmeny zdravotného stavu počas poskytovania Sužieb je Zákazník povinný informovať Poskytovateľa. Zákazník vyhlasuje, že vykonávanie fyzickej aktivity v rámci poskytovania Sužieb zo strany Poskytovateľa a účasť na Jednorazovom Tréningu, je na jeho (Zákazníkovo) vlastné riziko a nebezpečenstvo. Poskytovateľ týmto nezodpovedá za zdravotný stav Zákazníka pred, po a ani počas poskytovania Služieb.

2. Zákazník vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s týmito Podmienkami, s prevádzkovým poriadkom Miesta a Bezpečenostnými a inými predpismi a týmto sa zaväzuje riadiť sa pri užívaní Služieb pokynmi Poskytovateľa, či pokynmi zodpovednej osôby poverenej Poskytovateľom (trénera).

3. Zákazník súhlasom s týmito Podmienkami udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Poskytovateľovi súhas so spracovaním osobných údajov Zákazníka, v rozsahu podľa formulára pri registrácii Zákazníka na Stránke do Účtu Zákazníka (ďalej len „Osobné údaje“). Tento súhlas Zákazník udeľuje na dobu neurčitú, až do zrušenia Účtu Zákazníka podľa čl. III. ods. 4 týchto Podmienok. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje Zákazníka tretím osobám a zodpovedá za ich bezpečnosť.

4. Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Poskytovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností zo Zmluvy, pre účely vedenia Účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných správ Zákazníkovi.

5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7. V prípade, že by sa Zákazník domnieval, že Poskytovateľ uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou soukromného a osobného života Zákazníka alebo v rozpore so zákonom, hlavne pokiaľ sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
- požiadať Poskytovateľa o vysvetlenie,
- požiadať, aby Poskytovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Môže ísť hlavne o blokovanie, zaobstaranie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.
Ak je žiadosť Zákazníka podľa predošlej vety oprávnená, Poskytovateľ okamžite odstráni tento stav. Ak Poskytovateľ žiadosti nevyhovie, má Zákazník právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.
8. Ak Zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Poskytovateľ povinný túto informáciu poskytnúť. Poskytovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady na nevyhnutné pre poskytnutie informácie.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda účinnosť udelením súhlasu s týmito Podmienkami pri registrácii Zákazníka na Stránke.

2. Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmuva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku.

3. Znenie Podmienok môže Poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia Podmienok, okrem práva nového Zákazníka na tzv. „free hodinu“, ktorú získal nový Zákazník pri registrácii na Stránke.

4. Právne vzťahy Poskytovateľa so Zákazníkom výslovne neupravené týmito Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

5. Právne vzťahy Poskytovateľa so Zákazníkom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

6. Zákazník súhlasom s týmito Podmienkami vyhlasuje, že sa s týmito Podmienkami oboznámil, že sú mu jasné práva a povinnosti, ktoré pre neho a pre Poskytovateľa vyplývajú z týchto Podmienok a zo Zmluvy, že Zmluvu uzatvoril slobodne, vážne, bez nátlaku a za nápadne nevýhodných podmienok.

7. Tieto Podmienky sú vyhotovené v elektronickej podobe a sú nepretržite prístupné na Stránke.

Bratislava, 26. 11. 2019

AllOutGym, s. r. o.